Àmbit científic

Les assignatures de Química, Física i Tecnologia tenen un caràcter eminentment pràctic. Aquestes assignatures són abordades dins el currículum Waldorf d’una forma totalment experimental, treballant els conceptes a partir de l’observació minuciosa i detallada de tot el que esdevé en els diferents experiments.

Des de la pedagogia Waldorf es realitza un camí fenomenològic, de manera que des de l’experiència els nois/es arriben a deduir la llei, seguint tres fases:

  • Observació
  • Descripció dels fenòmens
  • Elaboració de conclusions

Com ho fan? Els alumnes han de descriure de la forma més detallada possible, tant de forma escrita com a través del dibuix, què ha passat durant l’experiment i què han observat, mantenint una actitud atenta i expectant davant del que s’esdevé al laboratori.

La descripció permet a l’alumne aprofundir en l’essència del que ha passat, desenvolupant la capacitat de portar a terme una percepció exacta a través dels sentits. Així mateix, es treballa la capacitat de recrear interiorment, amb precisió, allò percebut prèviament a través dels sentits.

Posteriorment, es procedirà a recordar entre tots el que va succeir durant l’experiment i, guiats per les preguntes que el mestre o algun company puguin plantejar, s’aniran concretant les lleis subjacents en l’experiment.

Gràcies a aquesta metodologia de treball, l’alumne va desenvolupant la seva capacitat per establir relacions causa-efecte, analogies i diferències amb altres fenòmens observats i conclusions.

Totes aquestes capacitats permetran a l’alumne conèixer el món amb un pensament viu, més fluid i creatiu.