Metodologia i objectius

La distribució, seqüències i ritmes que la pedagogia Waldorf introdueix en el currículum escolar respon a criteris antropològics i vitals del procés d’aprenentatge i desenvolupament sa en l’infant o jove. La importància dels processos rítmics en l’aprenentatge i la seva acció equilibradora es concreten en diversos nivells: els ritmes diaris (amb seqüències de concentració i expansió o també anomenades d’inspiració i expiració); l’ensenyament de matèries per cicles o blocs lectius; i els ritmes setmanals de les disciplines artístiques i de les llengües estrangeres.

L’estructura d’un dia escolar a Tretzevents es realitza buscant un entroncament orgànic amb els processos biorítmics del noi/a. En la mesura que als matins tenen més facilitat per a l’activitat del pensar, la jornada escolar comença amb matèries que precisen d’una major concentració intel·lectual. Les dues primeres hores dels matins estan ocupades per la Classe Principal, en la qual es presenta a l’alumnat en cicles de diverses setmanes la mateixa assignatura que va canviant entre diverses i retornant posteriorment. En els següents blocs lectius, després del temps d’esbarjo, es presenten les classes amb ritme setmanal: Llengües Estrangeres, Música, Tecnologia i Horticultura, Educació Física, Cal·ligrafia, etc.

Els cicles o períodes de classe principal, durant els quals una determinada matèria o assignatura esdevé centre de l’activitat pedagògica, duren entre tres o quatre setmanes. Aquesta periodicitat permet un ritme de vivència-somni-recordació, que representen els espais temporals entre cicles d’una mateixa matèria. Perquè els coneixements es transformin en capacitats, la son, unit al fet de recordar i al fet de redescobrir allò dormit, permet reconstruir els conceptes, lleis o arquetips de forma conscient. Fins i tot allò que en un primer moment no ha estat comprès, pot esdevenir en el record fàcil i evident.

Les possibilitats que permet aquesta forma de treballar són:

 • Permet activar i concentrar l’interès dels alumnes sobre una determinada matèria de forma intensa (procés d’immersió), i sense que això produeixi cansament o desordre.
 • Facilita la creació i estructuració de les assignatures formant blocs complets i memoritzables.
 • Equilibra i ordena l’adquisició de coneixements i habilitats, sense distraccions, ni dispersió, ni saturació de matèries i estímuls diferents que esgoten de forma important els alumnes.

Els objectius de l’escola són els següents:

 • Despertar les capacitats individuals de cada alumne amb una
  metodologia adequada al seu desenvolupament evolutiu i maduratiu.
 • Aportar a l’alumnat instruments d’aprenentatge i hàbits d’estudi i d’una
  vida saludable que els proporcioni una autoestima i enriquiment; i que
  els faci sensibles i actius per la cura de si mateixos i de la natura.
 • Conrear en els alumnes l’admiració i agraïment per tot el que tenen i
  reben i l’interès pel món perquè generin forces per voler aprendre.
 • Motivar l’alumnat amb treballs en equips de cooperació per despertar
  l’interès pels companys i pels éssers humans, evitant la competitivitat.
 • Promoure que els alumnes desenvolupin els seus propis criteris
  autònoms i ben fonamentats davant els fets de la vida.
 • Impulsar l’acció tutorial mantinguda, tant individual com de grup
  d’alumnes, perquè el tutor pugui dur a terme una correcta orientació
  educativa i ser un bon referent per a l’adolescent.
 • Treballar activament amb els alumnes en l’aprenentatge intel·lectual, en
  el cultiu de la sensibilitat artística i en el desenvolupament de forces de
  solidaritat perquè en el futur puguin oferir les seves capacitats amb
  responsabilitat social.

 

A més, també treballa per:

 • Promoure la formació permanent del professorat del centre.
 • Promoure la formació permanent de les famílies de l’escola tant en el
  seu desenvolupament personal individual com en el coneixement de la
  metodologia Waldorf.
 • Fomentar la participació activa en els òrgans de govern i la mútua
  col·laboració dels dos sectors de persones adultes de la comunitat
  escolar: professors i pares. Tot això en benefici de l’educació dels
  alumnes i fills.
 • Contribuir a desenvolupar l’escola com a centre cultural obert, perquè
  irradiï l’ambient cultural lliure que es generi des de la creativitat dels
  alumnes, de les famílies i del professorat.